Vraag & antwoord:
Garantie

Het Keurmerk GarantieWoning biedt u bescherming als de bouwer failliet gaat en bij gebreken. Maar wat houdt dit precies in? Welke garanties zijn er? En hoe lang zijn ze geldig? Hier vindt u de antwoorden.

garantie

Wat moet ik weten over garantie?

Het belangrijkste wat je moet weten over garantie, is dat je een goedgekeurde garantieregeling nodig hebt voor bescherming tegen gebreken door of faillissement van de bouwer. Met het Keurmerk GarantieWoning ben je goed verzekerd als de bouwer failliet gaat en heb je garantie bij bouwfouten. Bovendien kan je hypotheekverstrekker erom vragen. Lees verder om meer te lezen over garantieregeling. 

Wettelijke bescherming

Jouw huis moet voldoen aan de eisen voor nieuwbouw uit het Bouwbesluit en aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Als jouw huis hieraan bij oplevering niet voldoet, moet de aannemer de gebreken binnen drie maanden herstellen. Deze bescherming heb je sowieso; dat is geregeld in de wet. Je lees er hier alles over.

Keurmerk GarantieWoning: extra bescherming

Het Keurmerk GarantieWoning geeft je extra bescherming en zekerheid. De garantieregelingen van ontwikkelaars en aannemers die zijn aangesloten bij de verzekeraars SWK, Woningborg of BouwGarant, vallen onder dit keurmerk. Het Keurmerk GarantieWoning geldt voor ongeveer negentig procent van de nieuwbouwhuizen. Op de overige tien procent zit geen garantie met dit keurmerk. Garantieregelingen zonder dit keurmerk bieden je minder bescherming. Zo loop je het risico dat de afbouw van jouw huis niet voor je geregeld wordt of dat je met extra kosten wordt geconfronteerd bij een faillissement van de bouwer. Daarnaast loopt je het risico dat het herstel van gebreken na oplevering minder goed is gewaarborgd.

Voordelen van het Keurmerk GarantieWoning

Bedrijven die een garantieregeling bieden met het Keurmerk GarantieWoning, bieden je diverse voordelen:
  • Minder risico op een faillissement.
  • Schadeloosstelling bij een faillissement van de aannemer tijdens de bouw en na oplevering.
  • Garantie bij bouwfouten (in het algemeen zes jaar, bij ernstige fouten tien jaar).
  • Een evenwichtig contract.
  • Extra bedenktijd na het sluiten van de koopovereenkomst.
  • Een eenvoudige en goedkope geschillenprocedure.
Een nadere toelichting van de voordelen vind je bij Vraag & antwoord: Garantie – Welke voordelen biedt het Keurmerk GarantieWoning?

Controleer jouw garantieregeling

Met het Keurmerk GarantieWoning ben je dus verzekerd van een goede bescherming als de bouwer failliet gaat of bij gebreken. Ook profiteer je van andere voordelen. Controleer daarom vóór aankoop of de garantieregeling op jouw huis onder dit keurmerk valt. Dat is heel gemakkelijk; je vraagt het gewoon na bij de ontwikkelaar of de bouwer. Vraag dan meteen bij welk garantie-instituut de bouwer is aangesloten. Er zijn drie verzekeraars die het keurmerk van de Stichting GarantieWoning mogen voeren: SWK, Woningborg en BouwGarant. De voorwaarden van deze partijen verschillen op details, maar alledrie voldoen ze aan de kwaliteitseisen van de stichting. Naast eisen aan de garantie stelt de stichting ook eisen aan de contracten en aan de manier waarop geschillen worden opgelost.

Keurmerk nodig voor NHG

De zekerheid van het Keurmerk GarantieWoning is niet alleen prettig voor je. Ook banken waarderen deze extra zekerheid. In een aantal gevallen is deze zelfs noodzakelijk. Bijvoorbeeld als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wil. Maar ook zonder NHG kunnen banken om het keurmerk vragen. Als de bouwer van jouw nieuwe huis is aangesloten bij een van de erkende verzekeraars, zit je altijd goed.

Meer informatie:

Wat is het Keurmerk GarantieWoning?

Bescherming tegen een faillissement van de bouwer en tegen bouwkundige gebreken. Dat zijn misschien wel de belangrijkste doelstellingen van het Keurmerk GarantieWoning.

Keurmerk GarantieWoning: geen zorgen

Een goed gevoel hebben bij het huis en de omgeving. Dat is waar het vooral om draait als u een nieuwbouwhuis koopt. Over wat er allemaal fout kan gaan tijdens of na de bouw, denkt u liever niet te veel na. En dus is het prettig dat u kunt vertrouwen op een goede garantieregeling. Die herkent u het Keurmerk GarantieWoning. Dit keurmerk geeft u de zekerheid dat de bouwondernemer de kwaliteitseisen van de Stichting GarantieWoning naleeft en dat u beschermd bent als de bouwer zijn verplichtingen niet nakomt.

Hoge kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen van de Stichting GarantieWoning zijn hoog. Drie verzekeraars voldoen aan die eisen en mogen daarom het keurmerk voeren: SWK, Woningborg en BouwGarant. De Stichting GarantieWoning houdt toezicht op het keurmerk. Partijen mogen het keurmerk alleen voeren met toestemming van de stichting.

Meer dan garantie bij faillissement en gebreken

De bescherming van een garantieregeling met het Keurmerk GarantieWoning gaat verder dan een garantie tegen een faillissement van de bouwer en bouwkundige gebreken. Om uw positie als consument te versterken, stelt de stichting ook eisen aan de contracten en aan de manier waarop geschillen worden behandeld.

Meer informatie:

  • Op de website van de Stichting GarantieWoning vindt u onder andere informatie over de stichting en de voorwaarden om het keurmerk te mogen voeren.
  • Er zijn drie verzekeraars die het Keurmerk GarantieWoning mogen voeren: SWK, Woningborg, BouwGarant.

Welke voordelen biedt het Keurmerk GarantieWoning?

Met het Keurmerk GarantieWoning weet u zeker dat u zaken doet met een professionele bouwer of ontwikkelaar. Het keurmerk biedt bescherming tegen faillissement en gebreken.

Waken over financiën en kwaliteit

De verzekeraars met het Keurmerk GarantieWoning (SWK, Woningborg en Bouwgarant) stellen namelijk eisen aan de aangesloten bedrijven. Zij bewaken bijvoorbeeld hun financiële positie. De kans op een faillissement is daardoor kleiner dan bij bedrijven die niet zijn aangesloten. Daarnaast kunnen de verzekeraars bouwplannen technisch of financieel toetsen. Op die manier waken zij ook over de kwaliteit. En dan is er nog een belangrijk voordeel. Professionele bedrijven lossen eventuele problemen doorgaans goed op. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan kunt u bij bedrijven met het Keurmerk GarantieWoning een beroep doen op de garantie- en de geschillenregeling.

Bescherming bij faillissement en gebreken

Het keurmerk biedt daarnaast bescherming tegen een faillissement (insolventie) van de bouwer; de verzekering dekt de meerkosten voor de afbouw van uw huis. Verder geeft het keurmerk u het recht op herstelwerk als de bouwer niet voldoet aan zijn plicht om eventuele gebreken op te lossen. In juridische termen gaat het hier om de ‘insolventiewaarborg’ en de ‘gebrekenwaarborg’.

Evenwichtige contracten

Bouwers en ontwikkelaars die zijn aangesloten bij de drie verzekeraars die het keurmerk mogen voeren, moeten zich houden aan de modelcontracten die de verzekeraars voorschrijven. In de modelovereenkomsten zijn uw rechten en plichten, en die van de bouwondernemer, op een goede en evenwichtige manier geregeld. Binnen de voorgeschreven modelovereenkomsten heeft de bouwondernemer geen vrijheid om bepaalde passages te wijzigen of aan te vullen. Bijzonder: volgens de modelcontracten heeft u zeven kalenderdagen bedenktijd na ondertekening van het koopcontract, in plaats van de wettelijke drie werkdagen.

Geschillenregeling: eenvoudig en goedkoop

Hoe hard de bouwondernemer ook zijn best doet om een goed product voor u te maken, er kan altijd iets anders lopen dan u had verwacht of bent overeengekomen. U probeert dit eerst samen met de bouwer op te lossen. Als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de verzekeraar in bepaalde gevallen bemiddelen. Mocht u er onderling niet uitkomen, dan treedt de geschillenregeling in werking. Die regeling, die aan de voorwaarden van de Stichting GarantieWoning voldoet en is vastgelegd in de overeenkomst met de bouwer, houdt in dat een geschil kan worden beslecht via een arbitrageprocedure of via de gewone rechter. Arbitrage is goedkoop en laagdrempelig. Afhankelijk van de verzekeraar loopt dit via de Raad voor Arbitrage voor de Bouw of via de Geschillencommissie Garantiewoningen.

Keurmerk voorwaarde voor NHG

Los van de waarborgen en zekerheden die Keurmerk GarantieWoning u biedt, is het keurmerk een voorwaarde om voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking te komen. Overigens kunnen banken dit ook zonder NHG als voorwaarde stellen.

Meer informatie:

Zit er garantie op meer- en minderwerk?

Meerwerk valt onder de garantieregelingen van SWK, Woningborg of Bouwgarant. Voorwaarde is wel dat u het laat uitvoeren door, of onder verantwoordelijkheid van, de hoofdaannemer. Bij minderwerk ligt dat anders.

Meer- en minderwerk melden bij verzekeraar

Voor een juiste uitvoering van de garantieregeling moet de verzekeraar weten welke afspraken er zijn gemaakt. Of het nu gaat om meer- of om minderwerk, de projectontwikkelaar of aannemer moet de aanpassingen dan ook melden bij de verzekeraar. Alleen meerwerk dat gemeld is, valt onder de verzekering. Hierbij kan een maximum gelden.

Geen garantie op minderwerk

Minderwerk is werk dat u niet laat uitvoeren. Daar zit uiteraard geen garantie op. Bovendien kan minderwerk ertoe leiden dat bepaalde onderdelen van uw huis niet meer voldoen aan het Bouwbesluit. De garantie voor die onderdelen vervalt daardoor ook. Een voorbeeld hiervan is het laten vervallen van tegelwerk. Daardoor voldoet het huis niet aan de eis dat natte ruimten, zoals de badkamer, een waterdichte vloer- en wandafwerking moeten hebben.

Vastleggen minderwerk

Ook afspraken over het minderwerk maakt u met de projectontwikkelaar of hoofdaannemer (in de koop-/aannemingsovereenkomst staat deze partij als 'ondernemer' vermeld). Deze afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Daarin staat ook wat de gevolgen van het minderwerk zijn. Als het minderwerk er bijvoorbeeld toe leidt dat uw huis op onderdelen niet meer voldoet aan het Bouwbesluit, dan staat er dat u zelf verantwoordelijk bent voor de oplossing. Het meerwerk wordt eveneens in deze overeenkomst vastgelegd.

Niet alles valt onder de garantie

Afspraken die u rechtstreeks met onderaannemers of met anderen maakt, zijn niet verzekerd. En ook aanpassingen die u zelf (na oplevering) uitvoert, vallen niet onder de garantieregeling. Het is goed dat u zich realiseert dat de verzekeraars in hun voorwaarden bovendien bepaalde onderdelen hebben uitgesloten van garantie. Dit geldt bijvoorbeeld voor esthetische zaken, zoals bijvoorbeeld behangwerk. De uitsluitingen gelden ook voor het meerwerk dat onder deze onderdelen valt.

Wel altijd garantie op essentiële punten

Essentiële punten zijn echter altijd verzekerd. Uw huis voldoet dus altijd aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuwbouw, en aan goed en deugdelijk werk.

Meer informatie:

  • SWK heeft een aantal aandachtspunten bij meer- en minderwerk op een rijtje gezet.

Hoe lang heb ik garantie op mijn nieuwbouwhuis?

U heeft in principe zes jaar garantie op uw nieuwbouwhuis. Voor sommige onderdelen, zoals installaties, gelden kortere termijnen. Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.

Garantie: in principe zes jaar

In de eerste drie maanden na de oplevering vallen geconstateerde gebreken nog onder de oplevering. Na die drie maanden gaat de garantie in. De garantieduur is in principe zes jaar. Deze termijn geldt in ieder geval voor het metselwerk en lekkages. Andere garantietermijnen worden expliciet benoemd in een bijlage bij uw contract.

Tot tien jaar garantie op de constructie

Voor ernstige gebreken geldt een termijn van tien jaar. Kort gezegd is een gebrek ernstig als het de constructie van uw huis aantast of als het uw huis ongeschikt maakt voor bewoning. Het gaat dan bijvoorbeeld om scheuren in de muren of fouten in de fundering.

Kortere garantietermijnen

Bepaalde onderdelen van uw huis kennen kortere garantietermijnen. De garantie op schilderwerk, sanitair en hang- en sluitwerk is een jaar. Op de meeste installaties zit een garantietermijn van twee jaar. Denk aan de cv-installatie, elektrische installaties en installaties voor water en ventilatie. Voor de isolerende werking van dubbelglas is de garantietermijn drie jaar.

Geen garantie

Er is geen sprake van garantie bij gebreken en schade die zijn ontstaan door slecht of verkeerd onderhoud, of doordat u uw huis niet op een normale manier heeft gebruikt. Ook uitgesloten van garantie zijn mechanische beschadigingen, en bijvoorbeeld ook schade aan uw behang, uw tuin of de bestrating. Verkleuringen en esthetische kwesties, zoals bijvoorbeeld behangwerk, vallen evenmin onder de garantie. Voor een volledig overzicht raadpleegt u uw garantieregeling.

Meer informatie: