Wat zijn ontbindende en opschortende voorwaarden?

U kunt van de aankoop van uw huis af als aan (een van) de ontbindende voorwaarden wordt voldaan. Behalve ontbindende voorwaarden zijn er soms ook opschortende voorwaarden.

Contract tot vervulling ontbindende voorwaarden

Een koopcontract dat is gesloten onder ontbindende voorwaarden, treedt direct na ondertekening in werking. Als aan een voorwaarde voor ontbinding wordt voldaan, heeft u het recht de koopovereenkomst te ontbinden. U moet daar wel zelf actie voor ondernemen. Doet u dat niet, dan bent u alsnog verplicht het huis te kopen, of een boete te betalen van (normaal gesproken) tien procent van de koopsom. Hierbij zijn een aantal zaken van belang:

  • U moet de verkoper op tijd (dus binnen de in het contract afgesproken termijn) laten weten dat u ontbinding van de overeenkomst wilt. Zorg ervoor dat u achteraf kunt bewijzen dat u dit ook echt bijtijds aan de verkoper heeft laten weten, bijvoorbeeld via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of faxbericht met verzendbevestiging.
  • U moet aantonen dat de voorwaarde voor ontbinding ‘in vervulling is gegaan’, dus dat aan die voorwaarde wordt voldaan.
  • U moet daarnaast aantonen dat u zich voldoende heeft ingespannen om de koop toch door te laten gaan, en aangeven waarom u daarin niet bent geslaagd.

Contract vanaf vervulling opschortende voorwaarden

Soms neemt de ontwikkelaar opschortende voorwaarden op in de koopovereenkomst. De overeenkomst treedt dan pas in werking als aan die voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde is het verkrijgen van een vergunning. Wanneer aan een of meer van deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, komt de overeenkomst niet tot stand. De ontwikkelaar moet u dit binnen de afgesproken periode melden. Hij kan voorstellen de termijn te verlengen, maar hij kan het project ook stopzetten. Als wel tijdig aan de opschortende voorwaarden wordt voldaan, moet de ontwikkelaar dit ook melden. U weet dan op welke datum de overeenkomst is ingegaan.

Combinatie opschortende en ontbindende voorwaarden

De combinatie van opschortende en ontbindende voorwaarden kan ingewikkeld zijn. De termijnen voor de ontbindende voorwaarden gaan in na het ondertekenen van het contract. Maar zolang de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn, ís er feitelijk nog geen contract.  Zorg er in ieder geval voor dat het voor u duidelijk is wanneer de genoemde termijnen ingaan en eindigen. Zo voorkomt u dat een hypotheekofferte al is verlopen als de overeenkomst ingaat.